Tutkimuksen huiput

Huippuluokan tutkimuksesta kertovat muun muassa ulkopuolisen, kilpaillun rahoituksen määrä sekä Suomen Akatemian huippuyksikkö, jossa on mukana kaksi Insinööritieteiden korkeakoulun laserkeilauksen tutkimusryhmää. Lisäksi korkeakoulussa työskentelee kolme FiDiPro-professoria.

Laserkeilauksen huippuyksikkö

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu on mukana Juha Hyypän (Geodeettinen laitos) johtamassa Laserkeilauksen huippuyksikössä. Maankäyttötieteiden laitokselta tutkimukseen osallistuu tutkimusjohtaja Hannu Hyypän johtama ryhmä. Mukana ovat myös akatemiaprofessori Juha Kostamovaaran tutkimusryhmä Oulun yliopistosta ja professori Markus Holopaisen tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta.

Kansainvälinen huippututkimusyksikkö
Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku

Kansainvälinen huippututkimusyksikkö Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku aloitti toimintansa syksyllä 2013. Huippuyksikkö on ensimmäinen lajissaan Pohjoismaissa.

Tutkimusyksikköä johtaa Aalto-yliopisto ja siinä ovat mukana Helsingin yliopisto, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU (Trondheim) ja Memorial University of Newfoundland (St. John’s, Kanada). Rahoittajana toimii Lloyd’s Register Foundation (LRF).

Tavoitteena on tukea viiden vuoden aikana kahdeksaa väitöskirjatyötä, joissa tutkitaan arktisen toiminnan riskien hallintaa.

Yksikköä johtavat professori Pentti Kujala ja professori Jukka Tuhkuri.

Huippututkimusyksikön verkkosivut: http://cearctic.aalto.fi/fi/ 

FiDiPro-professorit

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) -ohjelma on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen vuonna 2006 perustettu rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen. Tavoitteena on pitkäaikainen, kansainvälinen tutkimusyhteistyö, joka vahvistaa Suomen tieteellistä ja teknologista osaamista. Tekesillä on myös nuoremmille tutkijoille suunnattu FiDiPro Fellow -rahoitusmuoto.

Suomen Akatemia rahoittaa huippututkijoita ensisijaisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten strategisesti keskeisille ja tieteellisesti merkittäville aloille. Tekes ottaa huomioon arvioinneissaan edellä mainitun lisäksi myös omat strategiset sisältölinjaukset.

Tähän mennessä ohjelman kautta on tullut Suomeen 82 professoria ja 13 FiDiPro Fellow -tutkijaa. 

Insinööritieteiden korkeakoulussa työskentelee kolme FiDiPro-proessoria:

Professori Gregorz Glinka

Professori Gregorz Glinka (University of Waterloo, Kanada) toimii FiDiPro-professorina sovelletun mekaniikan laitoksella. Hänen tutkimushankkeensa on 'A universal fatigue crack growth model for high strength steel'. Hanke liittyy tiiviisti metallituotteet- ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymän Fimecc Oy:n "LIGHT - Light and efficient solutions" -ohjelmaan.

Professori Glinka on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta murtumismekanismien sovelluksista sekä eri komponenttien ja rakenteiden teknologiasovelluksista.

Tutkimusprojektissa keskitytään erityisesti hitsattujen teräskappaleiden väsymisilmiöihin. Väsymisilmiöt aiheuttavat jatkuvasti teollisuudelle sekä laitteiden ja kulkuneuvojen käyttäjille suuria taloudellisia menetyksiä. Siirryttäessä laite- ja kulkuneuvojen valmistuksessa keveisiin ja lujiin rakenteisiin korostuvat väsymisilmiöihin liittyvät riskit.

Analyyttiset ja numeeriset tutkimukset ovat välttämättömiä, jotta suurimman jännitysintensiteettikertoimen (Kmax) ja jännitysintensiteetin vaihteluvälin (Dk) alaista väsymisestä johtuvaa särönkasvua voidaan määrittää. Kaksiparametrista särönkasvumallia tullaan käyttämään kuormituksesta ja hitsauksen jäännösjännityksistä johtuvan särönkasvunopeuden määrittämisessä.

Tarkoituksena on huomioida sekä tehollisen jännitysintensiteetin vaihteluväli että maksimi tehollinen jännitysintensiteettikerroin. Kyseinen lähestymistapa vaatii elastis-plastisen analyysin käyttöä särön kärjen läheisyyteen kohdistuvassa jännitysten ja venymien laskennassa ja myös hyvin epälineaariset sisäiset jännitykset huomioivassa jännitysintensiteetti kertoimien laskennassa. Teoreettisen perustan kehittäminen ja ehdotettujen menetelmien verifiointi ovat projektin keskeinen aihe.

Vastuuhenkilö laitoksella: professori Gary Marquis.

Professori Lauri Koskela

Professori Lauri Koskela aloitti 1.1.2013 FiDiPro-professorina (Finland Distinguished Professor) Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitokselle Building Information Modelling for Lean Construction (BIMforLEAN) -projektiin.

Professori Koskela tulee Aalto-yliopistoon Salfordin yliopistosta Iso-Britanniasta.BIMforLEAN-projektin tavoitteena on tunnistaa, demonstroida ja laajentaa positiivisia synergioita Building Information Modelling (BIM) eli tietomallintamisen ja Lean Construction -ajattelun välillä sekä kehittää uusia käytännön ratkaisuja näiden synergioiden hyödyntämiseksi.

Tutkimus suuntautuu erityisesti kolmelle alueelle: 1) BIM ja lean construction yhteydet, 2) mobiili tietokonetuki rakentamisessa, 3) kaupallisten, organisatoristen ja suunnittelu-/tuotantojärjestelmien vuorovaikutus rakennushankkeissa.

Hankkeen suomalaisena vastuutahona toimii professori Juha Paavola Insinööritieteiden korkeakoulusta.

Tekes ja Suomen Akatemia ovat myöntäneet Aalto-yliopistolle rahoitusta kolmeen uuteen FiDiPro-professuuriin 1.1.2013 alkaen. Rakennustekniikan laitoksen FiDiPro-professuurin rahoittaa TEKES. 

Tietomallintaminen: tarkoittaa rakennuksen kolmiulotteista mallintamista siten, että rakennushankkeessa tarvittava tieto tallennetaan tietomalleihin erilaisia tietomalliohjelmia käyttäen. Tietomalintamista voidaan hyödyntää rakennuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Lean Construction: tarkoittaa rakennusalan toimijoiden soveltamaa Lean-ajattelua, jossa tavoitteena on tehokkuuden parantaminen pitkällä aikavälillä.

 

Lisätietoja 

Professori Juha Paavola, puh. 050 511 3249, juha.paavola [at] aalto [dot] fi

Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos

Professori Junuthula N. (J. N.) Reddy

Professori Junuthula N. (J.N.) Reddy (Texas A&M University, Yhdysvallat) aloitti 1.1.2014 FiDiPro-professorina Aalto-yliopiston sovelletun mekaniikan laitoksella. Hän toimii Non-Linear Response of Large, Complex and Thin-Walled Structures -projektissa. FiDiPro-professuurin rahoittaa Tekes.

Projektin vastuullisena johtajana toimii professori Jani Romanoff sovelletun mekaniikan laitokselta. Kolmivuotisessa projektissa ovat mukana yrityskumppaneina STX-Finland, Ruukki, Deltamarin, Napa ja Koneteknologiakeskus Turku.

Non-Linear Response of Large, Complex and Thin-Walled Structures -projekti

Suurten, monimutkaisten ja ohutseinäisten rakenteiden vaste niihin kohdistuvalle kuormitukselle on usein epälineaarinen. Epälineaarisuus jätetään usein huomioimatta käytännön suunnittelutyössä fysikaalisten mittojen suuruuden erilaisuudesta johtuen: materiaalin mikrorakenteessa tapahtuva epälineaarisuus ei merkittävästi vaikuta esimerkiksi laiva- tai siltapalkin tai lentokoneen rungon vasteeseen. Toisaalta haasteena on laskennallisten työkalujen käyttö. Eri mittakaavojen huomioiminen laskennassa on haastavaa varsinkin suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin useiden uusien rakennekonseptien toimivuutta ja turvallisuutta pitäisi tutkia tehokkaasti. Käytännössä tämä johtaa siihen, ettei uusia rakennekonsepteja usein saada käytäntöön.

Tässä hankkeessa kehitetään uusi, laskennallisesti tehokas numeerinen menetelmä ratkaisemaan edellä kuvattu ongelma. Aihe on Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeä, kun mietitään suurten innovatiivisten rakenteiden kustannustehokasta suunnittelua. Tavoitteena on luoda laskennallisesti kevyt menetelmä, joka takaa lyhyemmät suunnitteluprosessit entistä kehittyneemmille rakenteille.

– Professori Reddyllä on erinomaiset valmiudet epälineaaristen monimittakaavaongelmien laskennalliseen ratkaisemiseen, professori Romanoff sanoo.

Lisätietoja:

Professori Jani Romanoff
jani.romanoff(at)aalto.fi

FiDiPro-verkkosivuilta www.fidipro.fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.08.2014.